Lam Kinh thăm và tặng quà các cháu khuyết tật và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn tại huyện Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam

 


Lam Kinh thăm và tặng quà các cháu khuyết tật và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn tại huyện Phú Ninh -  Tỉnh Quảng Nam

 


Tại trung tâm có 58 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài quà các cháu nhận tiền mặt từ đại diện Lam Kinh

 


Gương mặt 2 cô đã luôn dành toàn thời gian và tình thương của mình cho các cháu

 

 

Nguồn : Lam Kinh Real