Tin tức Điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào năm 2022

Điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào năm 2022

 

Sở Tài chính sẽ thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn TP Đà Nẵng để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1/1/2022 theo đúng quy định.

 

Ngày 15-7, Sở Tài chính có thông báo mời các đơn vị có chức năng tư vấn thẩm định giá tham gia thực hiện báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

Đà Nẵng yêu cầu người dân ở nhà, tạm dừng hoạt động kinh doanh không thiết  yếu từ 12h ngày 22/7

Thành phố Đà Nẵng bên bờ sông Hàn thơ mộng (Ảnh: Báo sức khỏe đời sống)

 

Theo Sở Tài chính, căn cứ quy định của pháp luật, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trình UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hằng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp. Do đó, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ thời điểm tháng 10-2021 để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 1-1-2022 theo đúng quy định.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

 

UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố.

 

Trong đó, điều chỉnh giảm tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố từ 2% xuống 1%. Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ này giảm từ 0,7% xuống 0,5%.

 

Các trường hợp giữ nguyên mức cũ không điều chỉnh: Tỷ lệ áp dụng đối với đất thuê để khai thác đất đồi, khai thác đá xây dựng và đất thuê để khai thác khoáng sản khác là 3%; tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trong Khu công nghệ cao là 1%; tỷ lệ % áp dụng đối với đất thuộc địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh là 0,5%.

 

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các công ty có chức năng tư vấn thẩm định giá gửi báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, bảo đảm điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 19-7-2021.